Η πρόταση περιλαμβάνει ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες στον τομέα των προηγμένων υλικών που αφορούν συσκευές παραγωγής ενέργειας (κελιά καυσίμου), καθώς και τις απαιτούμενες δραστηριότητες για το σχεδιασμό, την παρασκευή, τροποποίηση και χαρακτηρισμό των υλικών αυτών και των αντιστοίχων διατάξεων.

Η state-of-the-art διάταξη ηλεκτροδίου-ηλεκτρολύτη χαμηλών θερμοκρασιών βασίζεται σε μεμβράνες τύπου Nafion και ηλεκτρόδια βασισμένα σε πλατίνα. Το κόστος της πλατίνας είναι ένα από τα ισχυρότερα εμπόδια στην εμπορευματοποίηση των κελιών καυσίμου. Έτσι,το ζητούμενο είναι η μείωση του φορτίου χωρίς αντίστοιχη μείωση στην απόδοση. Η προσέγγισή μας για την παραγωγή καταλυτών που βασίζονται στην Pt και υποστηρίζονται σε χημικά τροποποιημένους νανοσωλήνες άνθρακα, έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική για την αύξηση του βαθμού εκμεταλλευσιμότητας του καταλύτη, καθώς και τη σταθερότητα της ηλεκτροχημικής διεπιφάνειας (ενεργή επιφάνεια) μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης του νερού (της τροφοδοσίας και το παραγόμενο). Αυτό θα αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη των νέων ηλεκτροκαταλυτών.

 

 

Η αρχική εκτίμηση της ηλεκτροχημικής απόδοσης και διαλογή των νέων καταλυτών θα γίνει με διάφορες ηλεκτροχημικές μεθόδους. Οι ηλεκτροχημικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι καμπύλες πόλωσης (διαγράμματα τάσης-έντασης), η κυκλική βολταμετρία, η μέθοδος CO-stripping για τον καθορισμό της πραγματικής ηλεκτροχημικής διεπιφάνειας και της χρησιμοποίησης της πλατίνας, καθώς και μετρήσεις σύνθετης αντίστασης (EIS) προκειμένου να διαχωριστεί η επίδραση των διαφορετικών ειδών αντίστασης στη μεταφορά φορτίου στη διάταξη.

Τα πιο υποσχόμενα υλικά θα επιλεχθούν για να δοκιμαστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα. Η κατασκευή της διάταξης δοκιμής θα περιλαμβάνει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό που θα διασφαλίζει τον αποδοτικό έλεγχο, την ασφαλή και συνεχή λειτουργία και την συλλογή δεδομένων για μεγάλο χρονικό διάστημα.